93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

GESTIÓ D'ASSEGURANCES I ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

GESTIÓ D'ASSEGURANCES

Realitzem, a l'àrea de les assegurances, una important tasca informativa amb la finalitat que l'usuari tingui les dades suficients per a contractar la pòlissa més adequada a les seves característiques personals i patrimonials, de manera que els riscos assegurats siguin exactament els que volien contractar, sense que la lletra petita suposi aspectes no concertats i que provoquin sorpreses.

Les assegurances es poden classificar de la següent manera:

  • ASSEGURANCES PERSONALS: Aquells que permeten, als beneficiaris que els contracten, mantenir el nivell de vida sol.licitat, passi el que passi. S'inclouen dins d'aquest apartat:
  •         - ASSEGURANCES D'ACCIDENTS. Es garanteix l'estabilitat econòmica familiar mitjançant la corresponent indemnització, que vindrà determinada també per la prima que s'està disposat a desemborsar.
  •         - ASSEGURANCES DE VIDA. Aquest tipus d'assegurança inclou els productes de "vida risc" i "vida estalvi". Els primers només donen dret al capital acumulat en cas de mort, els següents, bàsicament, en produir la jubilació.
  • ASSEGURANCES DE SALUT La recerca d'una atenció més detallada, més personalitzada, més ràpida, constitueix la principal inquietud que cobreixen les pòlisses de salut.
  • ASSEGURANCES PATRIMONIALS. L'objectiu consisteix a substituir les pèrdues econòmiques que com a resultat d'un robatori, un incendi, una inundació, un accident, una explosió, una fuga d'aigua o de gas ... es puguin produir. Formen part d'aquest apartat: Assegurances de la llar, vehicles, comerços, responsabilitat civil, etc. El punt més important a l'hora de formalitzar la pòlissa d'aquest tipus és el fixar el valor dels béns assegurats, ja que el que es contracta en definitiva és una indemnització que, en cas de sinistre, ha de permetre recuperar el bé assegurat.

El nostre propòsit, és facilitar al client la informació necessària i suficient perquè contracti la pòlissa més adequada a les seves característiques i necessitats.

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

Cada vegada hi ha un marc legal més complex i les comunitats de propietaris necessiten assessorament legal.

Els oferim la nostra professionalitat administrant detingudament les comunitats sempre dins de la legalitat present.
Es realitza un servei directe, personal, i responsable dins de totes les problemàtiques que es presentin a les finques. Procurant reduir els costos que cada dia són més elevat per l'elevació de les tarifes dels subministraments i els serveis.

 


Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es