93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

SERVEIS ÀREA MERCANTIL

SERVEIS ÀREA MERCANTIL

L´objectiu és donar resposta a la necessitat d´adequarse a la normativa mercantil i els serveis més habitual són:

 • Estudi i constitució de societats mercantils, anònimes, limitades, civils, etc.
 • Modificacions d'estatuts: trasllat del domicili social, modificacions en els òrgans socials, creació de l'objecte social, ampliacions de capital, etc.
 • Fusions i Dissolucions de societats mercantils.
 • Legalització de Llibres de comptabilitat (Diaris, balanços i registres)
 • Dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i informe de gestió.
 • Seguiment de la caducitat dels càrrecs i preparació de nomenaments (administradors, apoderats, membres del consell d'administració)
 • Confecció de les actes Ordinàries de totes les Juntes que s'hagin de fer o es celebren durant l'exercici social, per la qual òrgans que representin a la Societat.
 • Informar els representants de l'Empresa dels drets i obligacions en els que puguin estar immersos, segons la legalitat vigent.
 • Elaborar l'ordre del dia de la Junta General Ordinària anual d'accionistes, així com redactar les actes corresponents a aquesta.
 • Confeccionar la Memòria i l'informe de gestió i Comptes anuals que per imperatiu legal l'Empresa està obligada a realitzar en cada exercici social.
 • Aconsellar a la societat i elaborar els documents necessaris respecte de qualsevol modificació legal que sorgeixi en el transcurs de la vida d'aquesta.

ESPECIALITZACIONS

 • Constitució, dissolució i liquidació de societats.
 • Augments i disminució de capital.
 


Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es