93 811 51 36Gestoria Administrativa, Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable

SERVEIS ÀREA FISCAL

SERVEIS D'ASSESSORIA I GESTIÓ FISCAL

A l'empresa actual, no n'hi ha prou amb confeccionar una comptabilitat. Ha de ser analitzada profundament per a poder obtenir els màxims beneficis fiscals i desgravacions, cosa que sovint, no és possible per la gran quantitat de canvis i disposicions oficials que cada dia han de ser revisades, amb la consegüent pèrdua de temps per a l'empresari.

Tenim com a objectiu en aquesta àrea, a més de confeccionar els diferents impostos que a nivell de societat i empresari individual, cal, presentar i, si s'escau, (davant d'Hisenda, Generalitat o ajuntaments), les següents declaracions:

 • Confecció de Declaracions mensuals o trimestrals de l'impost sobre el valor afegit i, així com els Resums anuals de l'IVA i d'Adquisicions i lliuraments Intracomunitàries.
 • Confecció de Declaracions per operacions amb tercers.
 • Presentació davant la Hisenda Pública de tots aquells documents que per part de l'empresa hagi de tramitar al llarg de l'exercici.
 • En el cas de societats, confecció del Impost sobre Societats, així com els seus corresponents pagaments fraccionats.
 • En el cas d'autònoms i Comunitats de Béns, confecció de la Declaració sobre la renda de les persones físiques, així com dels seus pagaments fraccionats, Confecció de els llibres fiscals de gestió obligatòria.
 • Elaboració dels certificats de retencions de Professionals, Certificacions per a partícips d'entitats en règim d'atribució de Rendes.
 • Confecció i presentació davant els organismes competents dels escrits que impliquin qualsevol tipus de modificació fiscal de l'empresa.
 • Planificació anual de la cobertura fiscal de l'empresa
 • Consultes relacionades amb l'àrea fiscal de l'empresa.
 • Representació de l'Empresa davant la Inspecció Hisenda, en inspeccions de mer tràmit.
 • PROCEDIMENT TRIBUTARI, assistència i representació en PROCEDIMENTS DE GESTIÓ, COMPROVACIÓ I RECAPTACIÓ. Recursos i Reclamacions Econòmic-administratives contra actes de l'administració tributària. Contenciós tributari.
 • Altres impostos: Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, impostos locals i autonòmics.
 • Formalització de la iniciació de l'activitat i modificació en general de dades fiscals i gestions fiscals.
 • Herències: Liquidació de l'Impost sobre successions i donacions. Càlculs de bonificacions i minimitzar el cost fiscal de la renda distribuïda a la família.

ESPECIALITZACIONS

 • FUSIONS, AMPLIACIONS DE CAPITAL, DISSOLUCIONS I LIQUIDACIONS D'EMPRESES.
 • AUDITORIA FISCAL, ANÀLISI DE LA REPERCUSSIÓ DELS TRIBUTS EN ELS ESTATS FINANCERS
 • REPRESENTACIÓ DAVANT L'ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
 • LICITUD DE AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS TRIBUTARIS
 • CONTESTACIÓ A REQUERIMENTS REALITZATS PER HISENDA
 • ADQUISICIONS I VENDA D'EMPRESES.
 


Avís Legal   |   Narsa Grup Assessor, sl. Sociedad colegiada en el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona con el número 3.136
B61283271 - Rda. Ibèrica, 77-79 baixos - 08800 Vilanova i Geltrú - Tel. 93 811 51 36 - Fax: 93 811 52 36 - info@narsa.es